kth

Förläng inte samarbetsavtalet med Technion

[English version here]

Universitetsstyrelsen Rektor Sigbritt Karlsson

2017-02-14

KTH:s etiska policy (2016-06-01) säger att ”KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund”.

Samarbetsavtalet med Technion

KTH har ett femårigt samarbetsavtal med Technion i Israel, som löper ut i februari 2018, som undertecknades av förre Rektor Peter Gudmundson och ordföranden för Technion Peretz Lavie i febrauri 2013. I en skrivelse till Universitetsstyrelsens ordförande Börje Ekholm 4 juni 2013 begärde undertecknad, aktiv i Aktionsgruppen vid KTH för bojkott av Israel (www.psabi.nu) att KTH skulle säga upp samarbetsavtalet med Technion.

Av Universitetsstyrelsens protokoll 10 juni 2013 framgår att ”Universitetsstyrelsen har beaktat skrivelsen och lämnar den utan åtgärd då KTH som statlig myndighet inte tar egna politiska ställningstagande utan följer regeringens beslut och rekommendationer”.

Den 30 oktober 2014 erkände Sverige Palestina som en stat för att underlätta en framtida fredsuppgörelse. Samtidigt är konflikten Israel-Palestina inte en vanlig konflikt. I strid mot all internationell rätt fortsätter Israel ockupationen av de palestinska områdena inklusive Jerusalem. Det bor omkring 600 000 illegala bosättare på Västbanken, vilket är strikt förbjudet av EU. Gaza är sedan 2006 utsatt för en omänsklig israelisk blockad och militära angrepp som försatt över 2 miljoner människor i arbetslöshet, fattigdom, matförsörjningsproblem och beroende av internationella organisationers välvilja.

Ockupationen begränsar och i praktiken omöjliggör akademisk frihet i Palestina. Det konstaterade en delegation från European Platform for the Academic and Cultural Boycott of Israel (i vilken undertecknad ingick) som besökte palestinska universitet på Västbanken 22-26 april 2015. Delegationen skriver i sin rapport att den såg ett mönster av en sammanhängande och bred israelisk inblandning i den dagliga palestinska akademiska verksamheten. ”Denna inblandning förhindrar den fria rörligheten av personal och studenter; reducerar den akademiska effektiviteten och produktiviteten genom att inkräkta på arbetstid genom begränsningar i rörelsefrihet och genom påtvingade byråkratiska hinder; förhindrar ett effektivt samarbete och delandet av intellektuella resurser mellan de Palestinska universiteten; förhindrar internationella besök till Palestinska universitet; i hög grad förhindrar anställning av lärare från utlandet; försvårar försörjningen av utrustning, material och böcker; och underkastar personal och studenter för upprepad förödmjukelse och skamlig behandling”.

Likgiltighet inför en ockupation är ett politiskt ställningstagande och strider uppenbart mot KTH:s etiska policy.

Fakta om Technion

Technion är en del av Israels militär-industriella komplex. Technion liksom andra israeliska universitet upprätthåller en diskriminerande policy gentemot palestinska studenter som är medborgare i Israel. Dessa utgör nästan 20 procent av ungdomar i studentåldern, men bara 5 procent läser på mastersnivå och endast 3 procent på doktorsnivå. Samtidigt har Technion den högsta andelen av israeliska universitet studenter och lärare som kommer från den militära sfären. Dessa studenter som tjänstgör i det militära eller tjänstgör som reservister får förmåner som gynnar deras akademiska karriär. Technion ger även specialträning i mekanik för officerare i den israeliska armén.

Friheten för att uttrycka sig och demonstrera för palestinska studenter i Israel är begränsad: de som demonstrerar fredligt på campus och visar sitt missnöje mot den israeliska politiken arresteras ibland. De kan inte bilda studentorganisationer eller ordna möte på campus som kritiserar Israels politik gentemot Palestina. Å andra sida tillåts föreningar som är positiva till zionism och demonstrationer till förmån för den israeliska armén.

Technion upprätthåller fasta forskningssamarbeten med företag i Israels militär-industriella sektor. Under årtionden har Technion deltagit i utvecklingen av krigsutrustning och system för krigsutrustning som testas och används mot palestinier i de ockuperade områdena. Under senare år har Technions studenter och forskare deltagit i utvecklingen av bestyckade, fjärr- kontrollerade bulldozers (IDF Caterpillar D9), vilka har använts för att förstöra palestinska hem (fler än 25 000 hus förstörda sedan 1967). De deltar också i utvecklingen av storskaliga som småskaliga drönare för militär användning på de palestinska områdena.

Technion och Israel anses också världsledande i utveckling av storskaliga som småskaliga civila och militära säkerhets- och övervakningssystem, som kan testas på den palestinska ockuperade befolkningen. Technion har etablerat nära samarbete med data- och telekommunikationsföretag: Verint, NICE System, Amdocs, Check Point och Comverse, som förser den israeliska armén med övervaknings- och monitoringprogram, som är ämnade för den palestinska befolkningen, men också program som används för assistera flygplan och drönare under militära operationer.

Technion arbetat också i nära samarbete med Israels två största vapentillverkare, Rafael Advanced Defence Systems och Elbit Systems. År 2001 tillkännagav Technion skapandet av ett MBA-program, särskilt utformat för ledare på Rafael Advanced Defence Systems, som förstärkte redan existerande länkar mellan företaget och Technion. Med start 2006 har man gemensamt forskat på att utveckla missiler. Företaget gör inte bara missiler utan tillverkar också elektronik för Israels beväpnade enheter. Den militära utrustningen och systemen för beväpning används på de palestinska områdena.

På liknande sätt bildade Elbit Systems och Technion ett gemensamt forskningscenter för elektronoptik 2008. Elbit Systems rekryterar en viktig del av sina ledare och ingenjörer från Technion. Företagets VD har betonat att samarbete mellan Rafael Advanced Defence Systems och Technion har spelat en viktig roll för att garantera framgång för Elbits System på den globala vapenförsäljningsmarknaden.

Elbit Systems tillverkar inte bara drönare men också en hel serie av vapen och ammunition (för artilleri, beväpnande enheter och flygplan) som används av den israeliska armén vid operationer i Gaza och Västbanken, under vilka otaliga icke brottsförda krigsbrott har begåtts. Dessutom förser och underhåller Elbit Systems den israeliska armén med övervaknings- och spionutrustning för bevakning längs med Annextions- och separationsmuren och för bevakning av de olagliga bosättarområdena. År 2004 förklarade den Internationella brottsmålsdomstolen muren liksom bosättningsområdena som olagliga enligt internationell rätt. Som under apartheidsystemet ger de upphov till diskriminerande åtgärder gentemot palestinierna. Ett antal

europeiska pensionsfonder och banker har lämnat sitt innehav i Elbit Systems för att företaget bryter mot internationell lag.

En initierad skildring av den israeliska statens krigspolitik mot det palestinska folket finns i boken Jeff Halter, War against the People – Israel, the Palestinians and Global Pacification, Pluto Press, 2015. Halper är ordförande för Israeli Committee Aganist House Demolition och har nominerats till Nobels fredspris.

Technion har kommit att bli allt mer ifrågasatt av akademiker som är illa berörda av dess samarbeten med israeliska militära företag, vilkea direkt bryter mot internationell rätt. Trots detta tillåts Israel delta som en ”extra” medlemsstat i Horizon 2020. Technion deltar i över 30 projekt och erhåller över 17 miljoner euro från EU:s skattebetalare. Elbit Systems har hittills erhållit 0,4 miljoner euro som partner i projektet FLYSEC, som bl.a. handlar om videoövervakning, biometri och underrättelseinhämtande. Genom dessa deltaganden ger EU legitimitet åt Israels brott mot internationell rätt, vilket ifrågasätter EU:s egen vilja att uppfylla sina skyldigheter under internationell rätt. Finansiering av israeliska militär- och säkerhetsföretag som Elbit går inte bara tvärs emot det växande kraven på ett militärt embargo av Israel utan bryter även mot EU-kommissionens förpliktelse mot projekt av dubbel natur (se artikel www.psabi.nu ). Enligt EU-kommissionen kan ”i enlighet med reglerna som har tagits fram av Europeiska rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen endast projekt under Horizon 2020 användas för forskning för enbart civila tillämpningar”. Elbit Systems och Technions forskning och teknologi används oundvikligt för att begå brott mot internationell rätt genom den israeliska armén.

Förläng ej samarbetsavtalet med Technion

Israels tekniska universitet, Technion, är en dokumenterad del av Israels militär-industriella komplex. Technion och dess militära samarbetspartners deltar aktivt ockupationen av de palestinska områdena. Ockupationen tillåter inte akademisk frihet som vi känner den. Trots ockupationen tillåter EU att israeliska universitet och militära företag får delta i Horizon 2020 som partners likvärdig övriga medlemsstater.

Sveriges regering har erkänt Palestina som stat. Det måste betyda någonting. KTH:s värdegrund tillåter inte den ockupation som Israel utsätter de palestinska områden för.

Jag begär att Universitetsstyrelsen/Rektor inte förlänger existerande samarbetsavtal mellan KTH och Technion när det utgår i februari 2018.

Jan-Erik Gustafsson
Docent
Aktiv i Aktionsgruppen vid KTH för bojkott av Israel www.psabi.nu

Bilaga: Skrivelse till Universitetsstyrelsens ordförande Börje Ekholm 6 juni 2013 samt US protokoll 10 juni 2013 med bilagor.

Kopia: Utrikesdepartementet, Riksdagens partier