iu

Civil och militär tillämpning av teknologi: hur EU finansierar militära företag i Israel genom Horizon 2020

EU:s forskningsfonder har varit mycket viktiga källor för finansiera israeliska akademiker, företag och statliga institutioner. Fastän Israel inte är medlem i EU har israeliska sökanden sedan 1995 kunnat få tillgång till EUs forskningsfonder på samma villkor som medlemsländerna. Detta har möjliggjorts genom associationsavtalet med Israel.

Under den senaste forskningscykeln 2007-13 (FP7) gick en betydande del av medlen till israeliska sökanden. I själva verket innefattade över 200 säkerhetsforskningsprojekt Israel, vilket innebar att en av fem hade en israelisk partner [1].

I det nuvarande programmet Horizon 2020 är 77 miljarder euro (ca 700 miljarder kr) tillgängligt för forskning 2013-20. Forskningsfinansieringen sägs vara strikt avsett för civila tillämpningar. Inga medel förmodas användas för militär tillämpning.

Många israeliska företag har redan fått finansiering ur Horizon 2020, inklusive israeliska militär företag som Elbit och Israel Aerospace Industries (IAI). Det finns redan 162 projekt i vilka israeliska partners deltar till en budget av ca 452 miljoner euro [2]. Då medlen har beviljats enbart för projekt med civil tillämpning är många av projekten av dubbel natur (dual-use), vilket reser frågor om finansiering även används för att stödja militära tillämpningar, eller kommer att gör det i framtiden.

 

Vad är dubbel natur?

Produkter av dubbel natur inkluderar mjukvara och teknologi, vilka kan användas för civila och militära ändamål. De är basala eller vidsträckta teknologiprodukter, som kan ha både civil och militär tillämpning. Som exempel: obemannade system (som drönare), robotics, nano-elektronik, informations-och kommunikationsteknologi (ICT), sensorer, 3D-tryck och biometri.

 

Är finansiering av dubbel natur tillåtet i Horizon 2020?

Horizon 2020 tillåte5 finansiering av produkter av dubbel natur så länge som forskningen är ”helt motiverad av och begränsad till civila tillämpningar” [3]. Finansieringsbegränsningarna är inte riktade mot aktörerna, inte heller på själva forskningsändamålet, men på tillämpningen av forskningen. Som exempel kan en aktör som ett militärt företag erhålla finansiering för ett projekt om t.ex. sprängmedel (”explosives”), så länge som forskningen strikt har en civil tillämpning (t.ex. sprängmedel som används för att bygga civila motorvägstunnlar).

 

Vad sker om finansieringen, avsiktligt eller oavsiktligt, används för militära tillämpningar?

Horizon 2020 varnar för missbruk av forskningen och rekommenderar förebyggande riktlinjer (som att tillsätta en oberoende etisk rådgivare eller ett etiskt råd) för att bevaka mot oavsiktliga konsekvenser av forskningen. Om riktlinjerna överträds kan mottagaren av forskningsmedel ha våldfört sig på skyldigheten i ”General agreement” (Horizon 2020), och kan då drabbas av att finansieringen begränsas eller upphör.

 

Vad innebär civil i motsatt till militär tillämpning?

Horizon 2020’s riktlinjer tycks inte ha en tydlig definition av ”civil” utöver att ordet betyder icke-militärt. ”Civila tillämpningar” tycks omfatta många säkerhetsrelaterade områden (som inhemsk polis, gränspatrullering, flygplatssäkerhet, cybersäkerhet etc.).

Militära företag omdefinierar sig själva i ökande grad bort från konventionella krig mot externa fiender till interna konflikter hos sina egna befolkningar. Det är vad Jeff Halper kallar ”krig mot folket”[4]. Även när produkter riktas mot yttre fiender uttrycker sig krigsaktiviteterna i ökande grad i former som terroristbekämpning (”counter-terrorism”), vilka använder sig av många av dessa säkerhetsteknologier.

 

Har Horizon 2020 använts för att stödja militära projekt?

Medan Horizon 2020’s riktlinjer bekänner sig till ett exklusivt fokus på civila tillämpningar, hjälper EU-kommissionen aktivt militära företag och institutioner att kringgå dem t.ex. genom att arbeta tillsammans med Europeiska försvarsbyrån (EDA) för att ”finna synergier” mellan Horizon 2020 och EDAs forskningsaktiviteter [5]. En guidebok som gavs ut av EU-kommissionen 2014, rekommenderar tillvägagångssätt militära företag kan utveckla för produkter och teknologier av dubbel natur. Guiden beskriver två sätt för detta [6].

Den ena är processer inom företaget genom vilka företaget självt ansöker om finansiering för civila tillämpningar. Efteråt kan företaget anpassa produkten för militär tillämpning[7]. Alternativt kan någon form av ”outsourcing” process användas (licensiering, joint-venture, spin-offs, starta upp samarbete eller samarbete mellan företag). Som exempel, ett litet företag kan initialt (starta upp) utveckla ett projekt med en civil tillämpning, och sedan ”lämna” marknaden genom sälja vidare till ett större militärt företag. Detta kan därefter ägna sig åt ”produktanpassning” och göra militärt bruk av teknologin. På detta sätt kan militära företag spara in på genom att istället låta små och medelstora företag utveckla teknologin (med hjälp av finansiering av Horizon 2020). Några militära företag har t.o.m. skapat venture-fonder för att hjälpa små starta-upp företag att utveckla produkter och teknologier, som det militära företaget senare kan använda sig av[8].

EU-kommissionens guidebok från 2014 anger olika sätt som regeringar kan hjälpa företag att använda sig av produkter och teknologier av dubbel natur för att dessa skall kunna diversifiera från en sfär (civil) till en annan (militär). Guiden föreslår att allmänna myndigheter kan lämna indirekt stöd genom: underrättelseinformationer (samla uppgifter om produkter och teknologier); teknologi- och kunskapsöverföring, outsourcing; spin-offs och joint venture; kontaktskapande (t.ex. ordna mässor som för samman företag och köpare); diversifiering (hjälpa företag att komma in på nya marknader); etablera företag av dubbel natur (hjälpa entreprenörer att omvandla sina idéer till kommersiella tillämpningar); framhäva lyckosam spjutspetsteknologi och nätverksaktiviteter; och sätta upp clusters för dubbel natur (föra samman företag i en geografisk region).

Dessutom ger guideboken en överblick av EUs olika finansieringsprogram som företag kan använda sig av, inklusive Horizon 2020. Den rekommenderar att för att få tillgång till Horizon 2020 skall sökanden ”begränsa sig själv till grundläggande teknologi som kan anpassas för försvarstillämpningar” [9].

 

Varför är missbruk av dubbel natur så besvärande?

Israel har legat i framkanten för utveckling av militära produkter och teknologier (som t.ex. drönarare), som Israel använder och tester på ockuperade Västbanken och Gaza, liksom under dess återkommande krig på Gazaremsan [10]. Israels aktioner har upprepade gånger visats vara ett våldförande på internationell rätt och FNs resolutioner, som fördöms av större delen av det internationella samhället. Frågan blir, varför stöder Europeiska unionen Israel genom att ge Israel tillgång till EUs allmänna forskningsprogram, som bekostas av EUs skattebetalare?

Sammanfattningsvis hävdar EU inför allmänheten att EU inte finansierar projekt med militära tillämpningar genom sitt Horizon 2020 program. Men bakom scenen fortsätter EU att stödja militära tillämpningar, särskilt genom att uppmuntra företag att utveckla produkter och teknologier både för civila och militära tillämpningar (dubbel natur).

 


[1] Ben Hayes, ”How to subsidises Israel’s military-indistrial complex”. OpenDemocracy.net, March 6, 2013.

[2] Stop Wapenhandel, Combat proven: Nederlandse militaire relaties met Israel, June 2016, s. 31.

[3] Förklarande not till uttrycket ”exclusive focus on civil applications”.

[4] Jeff Halper ”War against the people – Israel, Palestinierna och global pacificering”. Pluto Press. 2015. Boken är en grundlig genomgång Israels militär-industriella komplex och Israels globala militära ambitioner.

[5] European Commission, EU Funding for Dual Use: Guide for Regions and SMEs , s. 43.

[6] Ibid, s. 9.

[7] Shir Hever, som skrivit boken ”The political economy of Israel’s occupation – Repression beyond exploitation”, Pluto Press, 2010, tillägger att företag är ofta utbytbara – det vill säga att företag tenderar att använda samma infrastruktur (forskningslabb, kontorsutrymmen, personal etc.) för sina civila och militära projekt, så finansiering avsedda för civila projekt kan indirekt stödja militära projekt.

[8] European Commission, s. 18.

[9] Ibid, s. 48.

[10] Se Jeff Halpers bok.