Stiftelsen för Strategiskt Forsknings (SSF) avtal med Israel

Här följer Stiftelsen för Strategisk Forskning svar (mejlsvar 22 december) på mitt brev till Sveriges universitetsledningar om forskningsavtalet mellan SSF och MOST-Israel. Svaret är formellt och bekräftar att SSF och den svenska regeringen inte intar någon självständig hållning gentemot Israel utan följer EUs hållning kring forskningssamverkan med Israel.

Som myndighet, menar Hultman, kan SSF inte göra annat än att följa denna hållning. Men en sådan inställning har också ett pris. Det finns en gräns för när akademisk inställsamhet och institutionellt samarbete med en ockupationsmakt blir omoralisk och anstötlig.

Jan-Erik Gustafsson

Docent KTH

________________________________________________________________

”Hej Jan-Erik,

 

Jag har skickat nedan återgivet brev till rektorer och UD angående ditt upprop.

Med vänliga hälsningar,

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

 

www.strategiska.se

________________________________________________________________

Som utpekad i rubricerat upprop, önskar Stiftelsen för Strategisk Forskning göra följande förtydliganden kring sitt samarbetsavtal med staten Israel.

I linje med stiftelsens ändamål uppmuntrar vi till internationella samarbeten vilka ingår naturligt i stiftelsens olika utlysningar. Israel har framstående forskningsmiljöer inom stiftelsens domän för teknik, medicin och naturvetenskap. Vi uppskattar också att Israel är i världsklass, kanske bäst, på att omvandla forskning till företag och att kommersialisera spetsforskning. Stadgarna säger att stiftelsen ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft, vilket vi anser uppfylls med denna satsning.

Stiftelsen avser följa EU och den svenska regeringens hållning i frågan kring forskningssamverkan med Israel, enligt

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/israel/handel-med-israel-och-palestina/

Kopierat från länken: ”Från och med den 1 januari 2014 har EU särskilda riktlinjer för sina samarbetsprogram med Israel (“Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial instruments funded by the EU from 2014 onwards”). Det innebär att endast israeliska entiteter som är etablerade eller bedriver sin verksamhet inom 1967 års gränser kan ansöka om EU-stöd. Riktlinjerna omfattar regionala och lokala israeliska myndigheter, statliga och privata företag samt icke-statliga organisationer. Individer är undantagna och riktlinjerna gäller heller inte export eller offentlig upphandling. Några exempel på EU-program som berörs är […] EU:s forskningsprogram Horisont 2020 […].”

Bilden på stiftelsens hemsida som det refererades till (genrebild på klagomuren och klippmoskén) byttes 17/12 efter ett påpekande till stiftelsen från den palestinska ambassadören i Stockholm utan någon invändning mot programmet som sådant. Motivet är nu ett annat – över Tel Aviv.

Stiftelsens kapital avskildes från staten genom ett riksdagsbeslut.

Claes Wohlin var inte ledamot av SSF:s styrelse vid tiden för beslutet att upprätta samverkan med Israel. Han deltog på sitt första styrelsemöte 2012-12-11.”

………………………………