Settlement in the West Bank

Scandinavian Seaman Holy Land Enterprises inblandning i Israels bosättningar

Kommunikation mellan ActionGroup och Utrikesdepartement angående Scandinavian Seaman Holy Land Enterprises inblandning i Israels bosättningar på ockuperad mark

 

ActionGroup brev 1 till Utrikesdepartement:

Från: Jan-Erik Gustafsson

Ämne: Flagrant ny judisk bosättning längs vägen Hebron-Bethlehem

Datum: 29 maj 2015 23:35:02 CEST

Till: UD MK Brevsvar <ud.mk.brevsvar@gov.se>

Kopia: utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Hej,

Det har kommit till vår kännedom att ett markområde på 3,8 hektar som tidigare tillhört en presbyteriansk kyrkogrupp nu med ett antal skumma manövrar håller på att omvandlas till en judisk bosättning på ockuperad mark. Markområdet ligger längs vägen Bethlehem-Hebron.

Ett svensk företag, Scandinavian Seaman Holy Land Enterprises, etablerat i Stockholm 2007, sägs i en artikel i Haaretz 27 maj ha använts som en täckmantel för att föra över markområdet till bosättarna.

Sverige har erkänt Palestina som stat. Det innebär att regeringen måste reagera mot Israeliska statens ständigt pågående illegala och utökade bosättningspolitik.

Vi uppmanar den svenska regeringen att kraftfullt reagera mot den israeliska bosättningspolitiken , och särskilt utreda svensk inblandning i den tilltänkta bosättningen längs vägen Bethlehem-Hebron.

Artikeln i Haaretz bifogas. Vi vill ha ett snabbt svar på hur regeringen kommer att agera.

 

Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel

Gm Jan-Erik Gustafsson

 

Utrikesdepartementssvars på brev 1

 

Hej Jan-Erik,

Tack för ditt och aktionsgruppens mail.

Än så länge har UD tagit del av massmedieuppgifter att inrättningen nu renoveras och att det ska finnas spekulationer att den ska komma att användas till en bosättning. Sveriges och EU:s inställning till bosättningar är väl känd sedan tidigare.

 

Med vänliga hälsningar

Michael Nordenberg

Departementssekreterare

Utrikesdepartementet

 

ActionGroup brev 2 till Utrikesdepartement:

 

Från: Jan-Erik Gustafsson

Skickat: den 20 oktober 2014 11:15

Till: UD Registrator

Ämne: Fråga om omedelbara åtgärder för att häva blockaden av Gaza

 

Utrikesminister

Margot Wallström

Utrikesdepartement

103 39 Stockholm

utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

2014-10-21

 

Du deltog 12 oktober i Kairo i den tredje internationella givarkonferensen för återuppbyggnaden av Gaza på bara sex år. Konferensen samlade in löften på omkring 4,3 miljarder euro i stöd för återuppbyggnaden av Gaza. Mest lovade Qatar 800 miljoner euro, EU 450 miljoner euro och USA 170 miljoner euro.  Det återstår att se om dessa löften kommer att infrias. Det är i sig stötande att ockupationsmakten Israel genom upprepade internationella givarkonferenser fritas från de krigsskador Israel har orsakat Gazas befolkning och infrastruktur.

Parallellt med den internationella givarkonferensen höll palestinska NGO och  människorättsorganisationer sin egen konferens i Gaza. Denna konferens krävde att ockupationsmakten Israel inte får tillåtas starta ett nytt angreppskrig och för att återuppbyggnaden skall kunna fullföljas måste blockaden av Gaza upphöra utan villkor och restriktioner.

Efter vapenvilan 26 augusti har ännu inte blockaden av Gaza hävts och Israel har i stort sett utan internationella protester utökat bosättningarna och annekteringen av palestinsk mark på Västbanken. Dessutom har ett flertal palestinska ungdomar skjutits ihjäl av palestinsk militär och polis, se bilaga.

Aktionsgruppen på KTH för bojkott av Israel genomförde före riksdagsvalet en enkät till partier om Sveriges roll för att uppnå fred i Israel-Palestina. Enkätens första fråga löd ”Är ert parti för ett fullständigt hävande av blockaden av ”utomhusfängelset” Gaza? Samtliga svarande partier (moderaterna svarade ej) sade att ockupanten Israel nu måste häva blockaden av Gaza, sammanställning av enkäten bifogas.

Du är nu utrikesminister för en ny regering. Det förefaller finnas en stor majoritet för att blockaden av Gaza skall hävas.

Fakta är att Israel som ockupant enligt 4:e Haagkonventionen 1907 och 4:e Genevekonventionen 1949 är förpliktigad att skydda och ej exploatera den ockuperade befolkningen, dvs palestinierna och har ej rätt att exploatera det ockuperade områdets naturresurser för egna intressen tills frågan om ockupationen är löst.

Vi önskar få svar på vilka omedelbara åtgärder Du och Din regering kommer att vidta för att blockaden av Gaza hävs och ockupation av Västbanken hävs?

 

Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel

www.psabi.nu

gm Jan-Erik Gustafsson

 

 

Utrikesdepartementssvars på brev 2

26 jan 2015 kl. 14:40 skrev UD MK Brevsvar:

Hej Jan-Erik,

Tack för aktionsgruppens mail till utrikesminister Margot Wallström. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara. Utrikesdepartementet mottar varje år stora volymer av brev med frågor och jag beklagar att ni fått vänta på ett svar.

Sverige ingår genom EU i den så kallade Kvartetten tillsammans med FN, USA och Ryssland. Kvartettens syfte är att uppmuntra parterna till framsteg och att övervaka att gjorda åtaganden verkligen genomförs. EU och Sverige stödjer fredsförhandlingarna och har framhållit att de måste ta sin utgångspunkt i 1967 års gränser, även när det gäller Jerusalem. En högt prioriterad fråga för EU och Sverige är även att Gazas gränser omedelbart och utan villkor måste öppnas, och hållas öppna, för humanitär hjälp, personer och handelsvaror.

Genom beslutet att erkänna Palestina vill den svenska regeringen underlätta en fredsuppgörelse genom att göra parterna mindre ojämlika, stärka de konstruktiva krafterna både i Israel och i Palestina och bidra till mer framtidstro. Sveriges traditionellt nära band med staten Israel kompletteras nu med en jämbördig relation också till den andra parten i den tvåstatslösning som israeler, palestinier och ett enat internationellt samfund ser som vägen till varaktig fred i Mellanöstern.

Målet är att Israel och Palestina ska kunna leva sida vid sida inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års gränser som utgångspunkt och med Jerusalem som huvudstad för två stater och där eventuella markbyten endast accepteras om parterna framförhandlar det. För att nå detta mål tror den svenska regeringen på dialog och inte bojkott.

Tack för ert engagemang.

 

Med vänliga hälsningar

 

Michael Nordenberg

Departementssekreterare

Utrikesdepartementet